Saturday, October 20, 2018
  [ login ]
closed job offers
VAC-2017-01 - Investigador en formació (details in catalan)

Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional (o especialitat): Investigador en formació

Localitat i centre de treball: Barcelona, Edifici NT3 de la Facultat de Nàutica de Barcelona

Remuneració bruta anual: 16.422,00 €

Jornada laboral: 30 hores setmanals, de dilluns a divendres.

Tipus contracte: Contracte per a un projecte d'investigació.

Duració prevista: 01/03/2017-30/04/2020

Funcions del lloc de treball:

El candidat seleccionat s’unirà a l’equip de treball de CIMNE MARINE per a col·laborar en el desenvolupament de models de càlcul i anàlisi d’estructures de materials compostos per a bucs de grans eslores. El treball es desenvoluparà en el marc del projecte FIBRESHIP “Engineering, production and life-cycle management for the complete construction of large-length FIBRE-based SHIPs” finançat pel programa H2020 de la EC.

L'oferta contempla que els treballs que desenvolupi el candidat seleccionat puguin conduir a la realització d'una tesi doctoral.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

  1. Màster en enginyeria naval i oceànica o equivalent.
  2. Formació en el desenvolupament d'aplicacions del mètode d'elements finits.
  3. Anglès oral i escrit fluid.

Mèrits o aspectes a valorar:

  • Excel·lència en l'expressió oral i escrita.
  • Experiència en programació (C/C++ y TCL/Tk)

Sistema de qualificació:

Es basarà en la valoració dels següents barems, que tindran una puntuació del 0 al 10, essent 0 la pitjor i 10 la millor.

  1. Titulacions acadèmiques (pes específic, 35%)
  2. Formació i perfeccionament (pes específic, 15%)
  3. Coneixement de la llengua anglesa (pes específic, 15%)
  4. Proves selectives i entrevista (35%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 22 de febrer a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Versió PDF de la oferta