Saturday, October 20, 2018
  [ login ]
closed job offers
VAC-2017-02 - Doctor in Solid Computational Mechanics -research and dissemination- (Details in catalan)

Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional (o especialitat): Doctor

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 34.000,00 €

Jornada laboral: 40 hores setmanals, de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 18 hores.

Tipus contracte: Contracte per a un projecte d'investigació.

Duració prevista: 01/05/2017-31/01/2018

Funcions del lloc de treball:

 1. Realitzar tasques de recerca i desenvolupament en el marc del Projecte COMP-DES-MAT (http://www.cimne.com/compdesmat).
 2. Realitzar tasques de informació sobre el projecte i de disseminació dels resultats de la recerca mitjançant la pàgina web del projecte i els medis de disseminació adients.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Doctor en temes de Mecànica Computacional de Sòlids.
 2. Coneixement d'anglès oral i escrit.
 3. Coneixements i experiència en mètodes de homogeneïtzació computacional (FE2).
 4. Coneixements i experiència en Mecànica de Factural Computacional.
 5. Coneixement i experiència en mètodes de reducció computacional de models (ROM) i de Hiper-reducció de Models (HPROM).
 6. Coneixements i experiència en mètodes de disseny computacional de materials.


Mèrits o aspectes a valorar:

 • Títol de Doctor.
 • Coneixements i experiència en programació computacional en llenguatge de programació Matlab.
 • Coneixements i experiència en programació computacional en llenguatge de programació C++.
 • Coneixements sobre confecció o manteniment de pàgines web científiques.

Sistema de qualificació:

Es basarà en la valoració dels següents barems, que tindran una puntuació del 0 al 10, essent 0 la pitjor i 10 la millor.

 1. Titulacions acadèmiques (5%).
 2. Formació i perfeccionament (25%).
 3. Experiència (30%).
 4. Coneixement de la llengua catalana (0%).
 5. Coneixement d'altres llengües (anglès) (5%).
 6. Proves selectives i entrevista (35%).

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 24 de març a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Versió PDF de la oferta