Tuesday, February 19, 2019
  [ login ]
closed job offers
VAC-2017-04 - Civil Engineer with knowledge on geomechanics (Details in catalan)

Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional (o especialitat): Pre-Doc

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 14.000,00 €

Jornada laboral: 40 hores setmanals, de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 18 hores.

Tipus contracte: Contracte predoctoral.

Duració prevista: 01/05/2017-30/04/2018

Funcions del lloc de treball:

 1. Desenvolupament de noves utilitats a CODE_BRIGHT (inclosa la interfase amb GID) sota la direcció de l’Equip de treball encapçalat per Sebastia Olivella i Jean Vaunat.
 2. Preparació de material de suport a usuaris amb especial èmfasis al desenvolupament de tutorials per resoldre problemes que utilitzin les noves utilitats programades.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Enginyer Civil amb coneixements de geomecànica.
 2. Màster en Enginyeria Civil, es valorarà també l’especialització en Geotècnia.
 3. Coneixement d'anglès.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Formació preuniversitària.
 • Interès/experiència per la recerca en l’àmbit dels mètodes numèrics i l’enginyeria civil i del terreny (publicacions científiques).
 • Coneixement software específic enginyeria del terreny i treballs realitzats (per exemple tesis de màster).

Sistema de qualificació:

Es basarà en la valoració dels següents barems, que tindran una puntuació del 0 al 10, essent 0 la pitjor i 10 la millor.

 1. Titulacions acadèmiques (30%)
 2. Formació i perfeccionament (10%)
 3. Experiència professional (10%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (5%)
 5. Coneixement d’altres llengües (anglès) (15%)
 6. Proves selectives i entrevista (30%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 18 d'abril a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Versió PDF de la oferta