Tuesday, February 19, 2019
  [ login ]
closed job offers
VAC-2017-06 - Investigador/a Eng. Geotècnica


Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional (o especialitat): 1

Localitat i centre de treball: CIMNE - Enginyeria del Terreny

Remuneració bruta anual: 25.300 €

Jornada laboral: 40 hores setmanals.

Tipus contracte: Investigació.

Duració prevista: 12 mesos

Funcions del lloc de treball:

 1. El contractat formarà part del grup de desenvolupament del codi Elements Finits Code_bright.
 2. La seva funció consistirà en implementar nous models en el codi, validar-los i realitzar càlculs termo-hidro-mecànics d'Enginyeria Geotècnica.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: doctor o estudiant de doctorat finalitzant la seva tesi.
 2. Experiència mínima de 3 anys en investigació.
 3. Idiomes: Català i / o castellà i / o anglès.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Títols acadèmics reglats/no reglats: Doctorat (o Màster en cas d'estudiant finalitzant el seu doctorat) en Enginyeria del Terreny o equivalent (Enginyeria Geotècnica, Enginyeria Civil amb especialitat Geotècnica, ...).
 • Experiència en llocs similars: es valora experiència en resolució de problemes tèrmics en sòls i roques.
 • Coneixements d’ofimàtica, altres idiomes: es valora el domini del francès (no exigit).

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques: 25%
 2. Formació i perfeccionament: 25%
 3. Experiència professional: 10%
 4. Coneixement de la llengua catalana: 0%
 5. Coneixement d’altres llengües (si s’escau): 10%
 6. Proves selectives i entrevista: 30%

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 22/09 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives i/o entrevistes personals.

Versió PDF de la oferta