Wednesday, December 12, 2018
  [ login ]
closed job offers
VAC-2017-08 - Investigador/a en simulació de trànsit (details in catalan)


Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional (o especialitat): 1

Localitat i centre de treball: CIMNE-Grup CENIT

Remuneració bruta anual: 27.500€

Jornada laboral: 40h/setmana

Tipus contracte: Contracte d’investigació

Duració prevista: 12 mesos

Funcions del lloc de treball:

 • Realització de tasques pel desenvolupament de models de simulació de trànsit. Definició dels principals paràmetres i hipòtesis, construcció de la xarxa, simulació del flux de trànsit, etc.
 • Redacció d’informes i presentacions.
 • Redacció d’articles i ponències a congressos.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 • Formació: Màster Enginyer/a de Camins, Canals i Ports
 • Experiència en l’ús d’eines de simulació del flux de trànsit a nivell micro
 • Coneixements oral i escrit d’anglès. 

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Coneixements de models d’anàlisi de la demanda de mobilitat
 • Experiència en llocs similars
 • Títol de Doctor/a o estar realitzant en doctorat
 • Ponències en congressos i/o articles

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 10%
 • Formació i perfeccionament: 10%
 • Experiència en lloc similar: 30%
 • Coneixement de la llengua catalana: 5%
 • Coneixement d’altres llengües (si s’escau): 15%
 • Proves selectives i entrevista: 30%

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 14 de novembre a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta en PDF