Tuesday, February 19, 2019
  [ login ]
closed job offers
VAC-2018-01 - Enginyer/a en Enginyeria Civil o Geològica

Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional (o especialitat): Enginyer/a

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 31.152,46 euros

Jornada laboral: 40 hores/ setmana 9-13 i 14-18 de dilluns a divendres

Tipus contracte: Obra i servei

Duració prevista: 6 mesos

Funcions del lloc de treball:

 1. Simulació d’assajos de penetració en sòls saturats utilitzant mètodes numèrics avançats.
 2. Desenvolupament de formulacions acoblades en grans deformacions utilitzant mètodes tipus PFEM o similar.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: Grau o Màster en Enginyeria Civil o Enginyeria Geològica
 2. Coneixement de desenvolupament d’anàlisi numèrics i les seves formulacions teòriques
 3. Coneixement de programació especialment en C++ i Python
 4. Idiomes: català, castellà i anglès
 5. Experiència en escriptura d’articles científics i presentacions a congressos

Mèrits o aspectes a valorar (a especificar per a cada convocatòria):

 1. Títols acadèmics reglats i no reglats
 2. Experiència en llocs similars
 3. Coneixements de programació, anàlisi numèrics i idiomes (especialment l’anglès)

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (pes específic 20%)
 2. Formació i perfeccionament (pes específic 5%)
 3. Experiència en llocs similars (pes específic 20%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (pes específic 10%)
 5. Coneixement d'altres llengües (anglès) (pes específic 10%)
 6. Coneixements de programació i anàlisi numèrics (pes específic 10%)
 7. Proves selectives i entrevista (pes específic 25%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 21 de gener de 2018 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta en PDF