Friday, March 22, 2019
  [ login ]
closed job offers
VAC-2018-03 - Enginyer/a computacional per projecte de recerca (ELASTIC-FLOW)

Nombre de places a cobrir: 2

Categoria profesional (o especialitat): Investigador/a

Localitat i centre de treball: CIMNE Barcelona

Remuneració bruta anual: 17.000 EUR.

Jornada laboral: 40 hores

Tipus contracte: Temporal

Duració prevista: Fins a desembre de 2018

Funcions del lloc de treball:

 1. Desenvolupament de mètodes numèrics per a flux compressible
 2. Desenvolupament de mètodes numèrics per a interacció fluid-estructura

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: Màster en Mètodes Numèrics o equivament.
 2. Anglès

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Títols acadèmics reglats/no reglats
 2. Experiència en llocs similars
 3. Capacitat per al desenvolupament de codi
 4. Coneixements de Fortran 2003

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (30%)
 2. Formació i perfeccionament (30%)
 3. Experiència professional (10%)
 4. Coneixement d’anglès (10%)
 5. Proves selectives i entrevista (20%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 25 de Febrer a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta en PDF