Friday, March 22, 2019
  [ login ]
closed job offers
VAC-2018-04 - Enginyer/a de l’àmbit civil/geològic

Nombre de places a cobrir: 1

Categoria profesional (o especialitat): Titulat superior

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 20.160 EUR

Jornada laboral: 40 h/set

Tipus contracte: Obra i servei

Duració prevista: 6 mesos

Funcions del lloc de treball:

 1. Pilotatge de UAV (drons) per a la captura de dades del terreny amb fotogrametria digital
 2. Tractament d'imatges i núvols de punts per a l’extracció de discontinuïtats, caracterització de la fracturació massís rocós i del relleu
 3. Tractament de dades i redacció d'articles científics

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

1. Formació: Grau o màster en enginyeria geològica, enginyeria civil, o geologia
2. Títol de pilot de dron
3. Experiència mínima d’un any
4. Idiomes: anglès, català i castellà

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Publicacions sobre la temàtica relacionada amb la feina
 • Experiència en l’ús de programes de tractament d’imatges i núvols de punts com ara el Cloud Compare, Agisoft
 • Coneixements bàsics de programació

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 80 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques (20 punts)
 • Formació i de perfeccionament (20 punts)
 • Experiència professional i publicacions (15 punts)
 • Coneixement de la llengua castellana/catalana (5 punts)
 • Coneixement de la llengua anglesa (15 punts)
 • Altres (p.e. permís de conduir vehicle tot terreny) (5 punts)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 28 de Febrer de 2018 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta en PDF