Friday, March 22, 2019
  [ login ]
closed job offers
VAC-2018-05 - Enginyer/a en Informàtica

Nombre de places a cobrir: 1

Categoria profesional (o especialitat): Enginyeria Informàtica

Localitat i centre de treball: Oficina BEE Group Lleida

Remuneració bruta anual: 31.000 EUR

Jornada laboral: 40 h/set

Tipus contracte: Contracte temporal assignat al projecte FLEXCOOP

Duració prevista: Fins el 30/09/2020

Funcions del lloc de treball:

 1. Desenvolupament del middleware de comunicació entre dispositius IoT i arquitectura Big data disponible.
 2. Desenvolupament d’algoritmes de machine learning per a la detecció de comportaments energètics anòmals a edificis no residencials.
 3. Programador dels interfaces de visualització i entrada de dades del projecte EDINET, fent servir el Web framework Django, programat en Python.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

1. Formació: Màster, Telecomunicacions o Tecnologies de la Informació.
2. Experiència mínima de 1 any en departaments de recerca universitaris, de centres de recerca o en empreses privades.
3. Idiomes: català, castellà i nivell alt d’anglès.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Títol de doctorat en Tecnologies de la comunicació o Enginyeria Informàtica.
 • Experiència en programació d’entorns de Big data amb tecnologia Hadoop.
 • Experiència constrastada en programació en Python.
 • Publicacions en revistes internacionals.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques de Màster (5%)
 • Titulacions acadèmiques de Doctorat (10%)
 • Formació extra en entorns de programació distribuïda, metodologies de programació tipus scrum, programació en Hadoop, programació d’entorns Webs i comunicació via API (20%)
 • Experiència prèvia en recerca (20%)
 • Coneixement de la llengua catalana a nivell C (5%)
 • Coneixement d’anglès (10%). Es valorarà amb una entrevista en anglès.
 • Entrevista personal (30 %)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 13 de Març de 2018 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta en PDF