Monday, February 18, 2019
  [ login ]
closed job offers
VAC-2018-40 – Enginyer/a Geòleg o de Camins


Nombre de places a cobrir
: 1

Categoria professional (o especialitat): Research Engineer – RENG 5

Localitat i centre de treball: Campus Nord UPC, Barcelona.

Remuneració bruta anual: 15.000€

Jornada laboral: 25 hores setmanals

Tipus contracte: Investigadors

Duració prevista: 1 any

Funcions del lloc de treball:

La persona escollida treballarà en el projecte “Extracción massiva y no destructiva de informacion en pruebas experimentales (LOOK)” i desenvoluparà les següents tasques:

 1. Recerca bibliogràfica.
 2. Muntatge i realització d'assajos de laboratori a escala.
 3. Calibratge d'imatges en l'espectre infraroig.
 4. Programació, calibratge i instal·lació de sensors.
 5. Adaptació del codi d'adquisició i tractament de dades.
 6. Anàlisi i avaluació dels resultats.
 7. Redacció d’informes en anglès.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: Grau superior en Enginyeria Geològica o Enginyeria de Camins, Canals i Ports o Màster en Enginyeria del Terreny
 2. Experiència mínima d’1 any en treballs en laboratori de mecànica del sòl
 3. Coneixement de la mecànica del sòl no saturat a nivell teòric i experimental
 4. Coneixement del mètode PIV (Particle Image Velocimetry) y tractament d’imatges
 5. Idiomes: coneixement escrit i parlat del català o castellà i anglès

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Ús de software per a processament d’imatges mitjançant la tècnica PIV
 • Coneixements avançats per a programa en Matlab, Fortran o C++
 • Experiència en laboratoris de mecànica del sòl realitzant assajos a escala

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques: 20%
 2. Formació i perfeccionament: 15%
 3. Coneixements específics (punt 3 dels requisits): 30%
 4. Coneixement de la llengua catalana o castellana: 5%
 5. Coneixement d’anglès: 10%
 6. Experiència en altres laboratoris: 10%
 7. Proves selectives i entrevista: 10% 

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 25 de novembre de 2018 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)