Monday, June 25, 2018
  [ login ]
closed job offers
VAC-2016-02 - Investigador/a de projecte (details in catalan)

Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional (o especialitat): Doctor

Localitat i centre de treball: Barcelona, Institut Flumen

Remuneració bruta anual: 30.048,48 €

Jornada laboral: 37,5 h / setmana

Tipus contracte: Obra i Servei

Duració prevista: 12 mesos

Funcions del lloc de treball:

 1. Recerca i anàlisi d’informació hidrològica històrica amb relació al comportament hidrodinàmic dels embassaments espanyols.
 2. Instal·lar, mantenir i explotar instrumentació de camp a uns determinats embassaments per a l’anàlisi del seu comportament tèrmic.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Estar en disposició del títol de doctor preferentment en Ciències Ambientals i/o Enginyeria Civil.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Hidrodinàmica de rius
 • Comportaments tèrmics i hidrodinàmics dels embassaments
 • Es valorarà la experiència en funcions similars a les descrites, específicament, en el desenvolupament d’activitats de recerca, tant en l’entorn universitari com l’industrial.
 • Català, castellà i anglès, llegits i escrits.

Sistema de qualificació:

Es basarà en la valoració dels següents barems, que tindran una puntuació del 0 al 10, essent 0 la pitjor i 10 la millor.

 1. Titulacions acadèmiques (10%)
 2. Formació i perfeccionament (15%)
 3. Experiència professional (25%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (5%)
 5. Coneixement d’altres llengües (si s’escau) (5%)
 6. Proves selectives i entrevista (40%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 12 d’octubre a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Versió PDF de la oferta