Monday, June 25, 2018
  [ login ]
closed job offers
VAC-2016-04 - Doctorand/a enginyeria del terreny (details in catalan)

Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional (o especialitat): Enginyer/a

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 14.400 euros

Jornada laboral: 40h setmanals

Tipus contracte: Pre-Doctoral

Duració prevista: 12 meses 

Funcions del lloc de treball:

 1. Desenvolupament i implementació d’equacions constitutives de materials expansius de doble estructura
 2. Anàlisis numèriques acoblades d’estructures de barrera i de segellat

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Títol d’Enginyeria de Camins, Civil o similar
 2. Máster en Enginyeria del Terreny 

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Títols acadèmics reglats: Enginyer i Máster
 • Experiència en llocs similars:

Experiència en anàlisis numèriques acoblades a aplicacions geotècniques

Experiència en la implementació de models constitutius en codis d’ordinador

 • Coneixements de llengües: Anglès i espanyol (parlat i escrit)

Sistema de qualificació:

Es basarà en la valoració dels següents barems, que tindran una puntuació del 0 al 10, essent 0 la pitjor i 10 la millor.

 1. Titulacions acadèmiques (20%)
 2. Formació i perfeccionament (5%)
 3. Experiència professional (30%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (5%)
 5. Coneixement d’altres llengües (si s’escau) (15%)
 6. Proves selectives i entrevista (25%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria. 

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 14 d’octubre a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de "Requisits" i "Mèrits" degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Versió PDF de la oferta