Url https://www.cimne.com/sgp/rtd/Project.aspx?id=714
LogoProyecto LogoEntFinanc LogoFeder
Acronym REFER
Project title Reducció Energètica i Flexibilitat en Edificis en Rehabilitació (Comunitat RIS3CAT Energia)
Official Website https://ris3catenergia.wordpress.com/
Reference COMRDI15-1-0036-03
Principal investigator Jordi CIPRIANO LINDEZ - cipriano@cimne.upc.edu
Start date 01/06/2016 End date 31/05/2019
Coordinator COMSA EMTE, S.L.
Consortium members
  • UPC
  • CIMNE
  • EURECAT
  • LEITAT
  • IREC
  • CTM
Program Comunitats RIS3CAT Call Acreditació de comunitats RIS3CAT i projecte de coordinació 2015
Subprogram Projectes col·laboratius recerca industrial i/o innovació Category Catalán
Funding body(ies) ACCIÓ Grant 148.373,01 €
Abstract El projecte REFER pretén fomentar la reducció de la despesa i la millora en l'eficiència energètica dels edificis. Al no haver-hi una sola tipologia d'edificis s'ha dividit el marc d'actuació en dues branques, els edificis terciaris i els residencials. Les vies principals de millora són diferents en cada cas, essent els sistemes de gestió de l'energia quelcom molt interessant per a edificis terciaris i les millores en climatització pel que fa a edificis residencials. Per tal de millorar la gestió energètica s'implementaran sistemes de mesura, de generació i d'emmagatzematge i es crearan sistemes de comunicació entre els diferents elements per tal de poder gestionar el conjunt. Així, les tecnologies implementades seran validades amb diferents demostradors: La biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat pel que fa als edificis terciaris i a més de 300 usuaris per analitzar els resultats del sector residencial. Tanmateix, moltes altres tecnologies que no s'implementen als demostradors i que poden participar en la flexibilització energètica d'edificis seran millorats i validats en un paquet de treball destinat a tal efecte. En aquest sentit. S'implementaran millores de panells solars fotovoltaics, la implementació de piles de combustible a petita escala i la reutilització de bateries de vehicle elèctric així com un software per a determinar fàcilment possibles millores energètiques en edificis en rehabilitació.
AQUEST PROJECTE ESTÀ COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL DE LA UNIÓ EUROPEA EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CATALUNYA 2014-2020