Url https://www.cimne.com/sgp/rtd/Project.aspx?id=770
LogoProyecto LogoEntFinanc LogoFeder
Acronym AVINT
Project title Estratègies de mecanitzat i predicció de la rugositat per a una integritat superficial òptima (Comunitat RIS3CAT Industries del Futur)
Reference COMRDI16-1-0019-08
Principal investigator Oscar Alejandro FRUITOS BICKHAM - ofruitos@cimne.upc.edu
Start date 01/01/2018 End date 20/03/2021
Coordinator EURECAT
Consortium members
  • UPC
  • CIMNE
  • GUTMAR
  • IMCAR
  • ITSA
  • FUCHS
  • MECPRIVAT
  • CTM
  • Flubetech
Program Comunitats RIS3CAT Call Acreditació de Comunitats RIS3CAT i selecció de projectes d’R+D+I del seu pla d’actuacions 2016
Subprogram Projectes col·laboratius recerca industrial i/o innovació Category Catalán
Funding body(ies) ACCIÓ Grant 125.158,44 €
Abstract El mecanitzat és una tecnologia de fabricació que comprèn un conjunt d’operacions de conformació de peces mitjançant l’eliminació de material. El mecanitzat constitueix una tecnologia essencial que permet augmentar la competitivitat de peces optimitzant les seves propietats funcionals, geomètriques i mecàniques. A l’esquema de la Figura 2.1 es mostra la relació del sector del mecanitzat amb la resta de sectors complementaris, auxiliars i clients. Els sectors auxiliars són aquells que subministren productes o serveis al sector del mecanitzat i els sectors complementaris aquells que produeixen productes o serveis que complementen la cadena de valor dels productes finals on s’integra el mecanitzat. El sector industrial del mecanitzat és doncs un sector clau i transversal per la producció de components que s’emprenen múltiples aplicacions. Un dels paràmetres més importants utilitzat per descriure la qualitat de les peces mecanitzades és la rugositat, que s’empra com a descriptor de l’acabat superficial, i és un dels aspectes que també s’utilitzen per descriure la integritat superficial: condició inherent o millorada d’una superfície produïda per mecanitzat [PAU10, ARU04]. Actualment el percentatge de peces mecanitzades que no acompleixen els requeriments de qualitat per rugositat inadequada ens sèries llargues pot arribar fins a un 8 %, depenent de la tipologia de peça i aplicació. Això suposa elevades despeses en treballs de reparació i/o eliminació de les peces defectuoses com a ferralla, a més de les parades de producció i substitució d’eines de mecanitzat per tal d’obtenir peces amb la qualitat desitjada. Per peces d’alt valor afegit i sèries més curtes, els temps d’operació acostumen a ser elevats per tal d’evitar la generació de peces defectuoses, de manera que la productivitat es veu afectada negativament. L’objectiu principal del projecte AVINT és augmentar l’eficiència i competitivitat dels processos mitjançant la producció de peces amb una rugositat i integritat superficials òptimes, predient la rugositat abans de la producció de les peces i actuant en la fase de disseny, abans de la seva producció, evitant així la generació de peces defectuoses. l’Agrupació del projecte i el sector del mecanitzat: OG1. Augmentar l’eficiència dels processos de mecanitzat per l’augment de la qualitat superficial i la reducció de peces defectuoses mitjançant el desenvolupament d’una aplicació per predir la rugositat. OG2. Augmentar l’eficiència dels processos de mecanitzat mitjançant la innovació en estratègies de mecanitzat que permetin optimitzar la integritat superficial. Les estratègies avançades de mecanitzat s’orientaran a la selecció de paràmetres de procés òptims, optimització de les eines (geometria, materials i recobriments) i optimització de lubricants/refrigerants per mecanitzar diferents materials de component. OG3. Augmentar la competitivitat dels processos de mecanitzat per l’obtenció de peces de major valor afegit, permetent d’aquesta manera entrar a sectors productius de menor volum / sèries curtes o bé accedir a sectors productius més especialitzats.
Attachments
Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020