Url https://www.cimne.com/sgp/rtd/Project.aspx?id=873
Acronym PIPLATES (2020)
Project title Plataforma de Predicció Territorial
Official Website https://piplates.cimne.com/
Reference piPLATES
Principal investigator Eugenio OÑATE IBAÑEZ DE NAVARRA - onate@cimne.upc.edu
Start date 01/01/2020 End date 31/12/2022
Coordinator CIMNE
Consortium members
Program Tecnologies Digitals Avançades (TDA) Call Programa de tecnologies digitals avançades (TDA)
Subprogram Category Catalán
Funding body(ies) GENCAT Grant 730.797,10 €
Abstract Aquesta proposta respon al repte “Plataforma de Predicció Territorial” plantejat pel Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar solucions en el marc del Programa de recerca i innovació en tecnologies digitals Avançades (TDA) de SmartCatalonia (Veure Pla Sectorial TDA-SmartCatalonia). L’operació s’emmarca en la voluntat per part del DTES d’actualització´ i millora de les capacitats tecnològiques de les administracions públiques competents en gestió del territori a Catalunya. Es planteja un projecte “Pilot de Plataforma per al Suport a la Gestió Predictiva del Territori i la Sostenibilitat” que demostri la viabilitat per desenvolupar un instrument amb dues components: (a) anàlisi diagnòstica i (b) anàlisi pronòstica de vulnerabilitat del territori davant de factors de canvi sobre el territori. La nova solució p-PLATES s’articularà i validarà mitjançant la seva aplicació als reptes següents. Un primer repte per a la millora de l’eficiència en la planificació urbanística del territori. Un segon repte per entendre i predir l’evolució del litoral. Un tercer repte per disposar de l’evolució dels nivells d’ozó troposfèric a mig-llarg termini. Un quart repte per pronosticar la qualitat de l’aire, i un últim cinquè repte per determinar els patrons d’ocupació d’espais naturals per a la protecció de la biodiversitat.