Url https://www.cimne.com/sgp/rtd/Project.aspx?id=896
Acronym BCN-SOSTENIBLE
Project title Avaluació de SUDS-lineals per reduir el risc d’inundació amb horitzons de Canvi Climàtic
Official Website https://sudslinealsbcnclima2020.wordpress.com/
Reference 20S06841-001
Principal investigator Marcos SANZ RAMOS - marcos.sanz-ramos@upc.edu
Start date 08/02/2021 End date 07/02/2022
Coordinator CIMNE
Consortium members
  • UPC
  • UPC
  • AQUATEC
  • AQUATEC
Program Impuls a l’acció ciutadana Call Ajuts per al desenvolupament de projectes en el marc del Pla Clima
Subprogram Economia Climàtica Category Catalán
Funding body(ies) AJUNTAMENT DE BARCELONA. Grant 7.599,76 €
Abstract Barcelona es troba en un indret privilegiat dins de l’arc Mediterrani. Malgrat això, la ciutat té una complexa orografia i hidrografia que pot ocasionar inundacions recurrents en diversos punts de la ciutat. El clima, típicament mediterrani, propicia períodes precipitacions molt intenses que el sistema de drenatge urbà no és capaç d’evacuar. En aquest àmbit, Barcelona es troba en una situació d’especial vulnerabilitat davant l’actual situació d’Emergència Climàtica, ja que les projeccions del Canvi Climàtic i Global preveuen un increment d’episodis de precipitació extrems. El projecte pretén avaluar els potencials beneficis d'executar "carrils bici sostenibles" en base a paviments drenants, treballant de manera integral com a Sistemes Urbans de Dreantge Sostenible linals (SUDS-lineals). Per dur-ho a terme, cal desenvolupar i adaptar una eina de modelització numèrica avançada que permeti avaluar procesos hidrològics (generació d'escorrentiu superficial) i hidràulics (propagació de l'escorrentiu pels carrers i risc d'inundació), tot incorporant tècniques i procesos específics dels SUDS. Les activitats del projecte estan encaminades, prinicpalment, a analitzar com "Transformar l'espai comú" integrant diversos procesos i disciplines que permetran conèixer els beneficis potencial d'executar carrils bici amb paviments drenants, tan a nivell de risc d'inundació com de mobilitat urbana i interacció amb el medi. Tanmateix, aquesta eina pot ser un element per a la planificació urbana, tot prioritzant aquells carrils bici, tant existents com de nova execusió, que millorin la resiliència urbana en episodis de precipitació: reduint l'escorrentiu superficial, l'estrés de la xarxa de drenatge i el nombre d'abocaments al medi receptor (prinipalment el mar).