Sunday, June 13, 2021     [ login ]

closed job offers

VAC-2017-03 - Convocatòria per a la provisió de beques per a realitzar estades d’investigació al Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) (Guanajuato, Mèxic)

Published: 15/03/2017


Nombre de places a cobrir: 4

Categoria professional (o especialitat): Investigador en formació

Localitat i centre de treball: Guanajuato (Mèxic)

Remuneració bruta anual: 11.783,12€ i costos del viatge a Mèxic (quantitat màxima de 1.250€).

Jornada laboral: Jornada completa.

Tipus contracte: Obra i servei.

Duració prevista: Tres ofertes de 3 mesos i una de 4 mesos. Les estades hauran de ser entre l'abril i el desembre.

Funcions del lloc de treball:

Són un conjunt de beques per a realitzar una estada de 3 a 4 mesos al centre de investigació d’alt prestigi “CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATEMÁTICAS (CIMAT)” (http://www.cimat.mx).

Al CIMAT treballen matemàtics i enginyers en la resolució de problemes d’enginyeria i ciències aplicades de gran interès pràctic.

Els joves investigadors seleccionats hauran de treballar en una de les següents àrees:

 • Anàlisi de la resistència de la ruptura d’estructures utilitzant tecnologies informàtiques innovadores.
 • Mètodes Numèrics per a càlculs ràpids en temps quasi-real en enginyeria.
 • Mètodes Numèrics per a cabals ambientals.
 • Mètodes Numèrics per a la anàlisi de nous materials estructurals.

Els treballs estaran co-dirigits per un investigador del CIMAT i un altre del CIMNE.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):
 • Es requereix el nivell C de coneixement de la llengua catalana (opcional)
 • Obtenció màster relacionat amb enginyeria civil
 • Disponibilitat per a viatjar.
Mèrits o aspectes a valorar:
 • Títol de Màster acadèmic reglat.

Sistema de qualificació:

Es basarà en la valoració dels següents barems, que tindran una puntuació del 0 al 10, essent 0 la pitjor i 10 la millor.

 1. Titulacions acadèmiques (pes específic 20%).
 2. Formació i perfeccionament (pes específic 20%).
 3. Experiència professional (pes específic 10%).
 4. Entrevista (pes específic 50%).

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu i fellowships@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria. A més a més, els candidats hauran d’explicar en el correu electrònic els temes que estarien interessats en realitzar durant la seva investigació i el període en què podrien viatjar a Guanajuato (Mèxic).

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 10 d'abril de 2017 a les 17h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu i fellowships@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Versió PDF de la oferta