Wednesday, September 30, 2020     [ login ]

closed job offers

VAC-2017-05 - Tècnic/a de subvencions de R+D+i - Dept. Projectes

Published: 26/04/2017


Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional (o especialitat): Grup 1

Localitat i centre de treball: Campus Nord de la UPC (Barcelona)

Remuneració bruta anual: 27.000 - 29.000€

Jornada laboral: 40 hores setmanals.

Tipus contracte: Contracte a temps complert.

Duració prevista: Inicialment, d'un any.

Funcions del lloc de treball:

 1. Difusió de les convocatòries d’ajuts d'àmbit nacional, estatal, europeu, etc., que siguin d'interès per al finançament de projectes de recerca i d'altres possibles ajudes.
 2. Suport en la preparació de propostes de nous projectes, a nivell administratiu i financer, així com presentació de les corresponents sol·licituds, segons les pautes de les bases de les convocatòries.
 3. Seguiment dels processos administratius fins a la resolució final de la convocatòria o del contracte.
 4. Gestió dels projectes, que inclou la preparació de les justificacions finals, memòries econòmiques, així com preparació d’auditores.
 5. Coordinació administrativa d'aquells projectes conjunts que ho exigeixin.
 6. Promoció, difusió i gestió d’ajuts amb fons públics per a la carrera investigadora.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: Diplomatura o Grau, preferiblement en direcció i administració d’empreses o similar.
 2. Experiència mínima de 3 anys com a gestor de projectes, en gestió econòmica de projectes de recerca (justificacions i auditores).
 3. Coneixement de la normativa i procediments de gestió dels projectes de recerca en l’àmbit nacional i europeu.
 4. Idiomes: català, castellà i anglès indispensables (es valorarà certificació oficial).

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Es valorarà molt positivament l’experiència en tramitació i gestió d’ajuts amb fons públics per al finançament de la carrera investigadora (FI, FPI, FPU, JdC, RyC, PTA, Marie Curie, etc.).
 • Experiència en centres públics d’investigació (centres CERCA), o universitats.
 • Bon coneixement d’Excel i ofimàtica a nivell d’usuari avançat.
 • Persona responsable amb iniciativa, organitzada, capacitat multi-tasca i amb capacitat de treballar en equip i en terminis ajustats.
 • Bones habilitats comunicatives verbals i escrites.

Sistema de qualificació:

Es basarà en la valoració dels següents barems, que tindran una puntuació del 0 al 10, essent 0 la pitjor i 10 la millor.

 1. Titulacions acadèmiques (pes específic 10%)
 2. Formació i perfeccionament (pes específic 15%)
 3. Experiència professional (pes específic 30%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (pes específic 5%)
 5. Coneixement d’altres llengües (si s’escau) (pes específic 15%)
 6. Proves selectives i entrevista (pes específic 25%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 26 de maig de 2017 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Versió PDF de la oferta