Tuesday, September 29, 2020     [ login ]

closed job offers

VAC-2017-09 - Tècnic/a de Congressos

Published: 23/11/2017


Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional (o especialitat): Grup 3, nivell 2

Localitat i centre de treball: CIMNE Campus Nord, Barcelona

Remuneració bruta anual: 20.000 euros bruts anuals

Jornada laboral: 40h/setmana - Dilluns a divendres, de 09:00h a 17:30h

Tipus contracte: Contracte d'obra i servei

Duració prevista: Contracte inicial d'un any. Incorporació immediata.

Funcions del lloc de treball:

 • Responsable operatiu de congressos, secretaria tècnica i científica, coordinació proveïdors, comunicacions ponents i control de pressupostos.
 • Planificació, coordinació, execució i supervisió d’esdeveniments: logística, espais, proveïdors, càtering, etc., tot garantint el nivell d’exigència i satisfacció dels clients.
 • Es valorarà experiència /coneixement de l’entorn de pàgines web i de Social Media.
 • Persona dinàmica, proactiva, amb altes habilitats d’interlocució i amb un alt nivell d'organització.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 • Formació: Diplomatura o Grau de màrqueting, comunicació, turisme, disseny, protocol o similars.
 • Experiència mínima de 2 anys.
 • Idiomes: català, castellà, i anglès nivell alt indispensables.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Títols acadèmics reglats/no reglats.
 • Experiència en tasques similars.
 • Coneixements d'ofimàtica i altres idiomes.
 • Coneixement de pàgines web.
 • Coneixement de Social Media.
 • Persona responsable, amb iniciativa, organitzada, capacitat multi-tasca i amb capacitat de treballar en equip i en terminis ajustats.
 • Bones habilitats comunicatives verbals i escrites.

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques (pes específic 10%)
 • Formació i perfeccionament (pes específic 15%)
 • Experiència professional (pes específic 25%)
 • Coneixement de la llengua catalana (pes específic 10%)
 • Coneixement d’altres llengües (si s’escau) (pes específic 10%)
 • Proves selectives i entrevista (pes específic 30%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 1 de desembre a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta en PDF