closed job offers

VAC-2017-10 - Doctorand/a en simulació multiscala

Published: 28/11/2017


Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional (o especialitat): PreDoc

Localitat i centre de treball: CIMNE Castelldefels

Remuneració bruta anual: 10.000 EUR.

Jornada laboral: 40 h/set.

Tipus contracte: Predoctoral

Duració prevista: 1 any

Funcions del lloc de treball:

 1. Desenvolupament d’algoritmes FE2 per simulació de multiscala.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: Titulació enginyeria, matemàtiques, física.
 2. Idiomes: Coneixements d’anglès.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Títols acadèmics reglats
 • Títols acadèmics no reglats.
 • Experiència en llocs similars.
 • Coneixements de llengües. 

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (pes específic 30%)
 2. Formació i perfeccionament (pes específic 10%)
 3. Experiència professional (pes específic 10%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (pes específic 10%)
 5. Coneixement d’altres llengües (si s’escau) (pes específic 10%)
 6. Proves selectives i entrevista (pes específic 30%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 13 de desembre a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de "Requisits" i "Mèrits" degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta en PDF