closed job offers

VAC-2018-15 – Enginyer/a en Informàtica

02/05/2018


Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional: Enginyeria Informàtica

Localitat i centre de treball: CIMNE Barcelona - Campus Nord

Remuneració bruta anual: a convenir segons experiència.

Jornada laboral: 40h/setmana

Tipus contracte: Contracte obra o servei

Duració prevista: Temporal

Funcions del lloc de treball:

 1. Desenvolupament d’aplicacions Web amb tecnologia C#
 2. Desenvolupament d’aplicacions natives Android en JAVA

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: llicenciatura o grau en Enginyeria Informàtica
 2. Experiència mínima de 3 anys
 3. Coneixement dels llenguatges/entorns següents:
  • Java, C#, .Net, WebForms, SQL Server, LINQ
  • HTML5, CSS, Javascript, JQuery, Bootstrap
  • Android Studio, Gradle, Retrofit
 4. Idiomes: català, castellà

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Desenvolupament d’aplicacions natives per a iOS (Swift).
 • Desenvolupament REST API amb tecnologies Microsoft.
 • Eines de control de versions: SVN y Git.
 • Treball en equip en un entorn dinàmic.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Formació i perfeccionament (30%)
 2. Experiència tècnica (40%)
 3. Proves selectives i entrevista (30%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 31/05/2018 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)