closed job offers

VAC-2018-18 – Cap de projectes en logística i transport públic

29/05/2018


Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional: Research Engineer

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 18.000€

Jornada laboral: 20h setmanals

Tipus contracte: temporal, amb càrrec a un projecte de recerca

Duració prevista: Fins 31/12/2019

Funcions del lloc de treball:

 1. Gestió tècnica, econòmica i de recursos humans dels projectes assignats.
 2. Responsabilitat de compliments de terminis i qualitat científica dels projectes de recerca.
 3. Reportar al responsable del grup l’evolució dels projectes (terminis i nivell de compliment de tasques) i validar amb ell les metodologies aplicades.
 4. Redactar i gestionar propostes per l’obtenció de fons de finançament de la recerca.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: enginyer/a, físic i matemàtic amb coneixements d’investigació operativa.
 2. Experiència mínima de 5 anys en gestió de projectes.
 3. Idiomes: català, castellà i anglès.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Estar el posició del títol de doctora/a i/o de màster.
 • Publicacions científiques.
 • Coneixements de programació.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (pes específic 20%)
 2. Formació i perfeccionament (pes específic 10%)
 3. Experiència professional (pes específic 20%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (pes específic 10%)
 5. Coneixement d’altres llengües (anglès) (pes específic 10%)
 6. Proves selectives i entrevista (pes específic 30%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 10 de juny de 2018 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)