Tuesday, September 29, 2020     [ login ]

closed job offers

VAC-2018-19 – Administratiu/va

Published: 18/06/2018


Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional: Auxiliar AUX-3

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 10.000 EUR.

Jornada laboral: 25 h/set. Jornada intensiva de 9-14

Tipus contracte: Obra i servei

Duració prevista: 6 mesos

Funcions del lloc de treball:

 1. Gestionar viatges. Compra de bitllets, hotels i formalització de liquidacions de viatges
 2. Actualització de la pàgina web del grup de recerca (h2ogeo.upc.edu)
 3. Mecanografiat d’informes i articles
 4. Manteniment del CV del grup de recerca i d’un investigador
 5. Informació als estudiants del funcionament del grup de recerca
 6. Organització de reunions i conferències
 7. Actualització de les agendes
 8. Gestió dels e-mails

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: cicle superior d’administratiu
 2. Experiència mínima 2 anys en treballs similars
 3. Coneixements d’ofimàtica (word, excel, power point) avançats
 4. Coneixements de pàgines web a nivell usuari
 5. Idiomes: català, castellà, anglès

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Experiència en llocs similars
 • Coneixements d’ofimàtica

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (pes específic 10%)
 2. Formació i perfeccionament (pes específic 30%)
 3. Experiència professional (pes específic 30%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (pes específic 10%)
 5. Coneixement d’altres llengües (si s’escau) (pes específic 10%)
 6. Proves selectives i entrevista (pes específic 10%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 28/08/2018 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)