Wednesday, September 30, 2020     [ login ]

closed job offers

VAC-2018-22 - Valoritzador/a i comercial de la tecnologia TIC a CIMNE en el marc del projecte PAVIRE

Published: 06/07/2018


Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional: AUX-1

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 22.000 EUR.

Jornada laboral: de dilluns a divendres de 9h a 13h i de 14h a 18h

Tipus contracte: Projecte de recerca

Duració prevista: Fins 31/12/2020, coincidint amb la finalització del projecte

Funcions del lloc de treball:

 1. Definir l’estratègia de comercialització de les tecnologies TIC de CIMNE que es desenvolupen en el projecte PAVIRE.
 2. Implementació del pla de màrqueting
 3. Seguiment dels resultats de la comercialització
 4. Introducció de les millores necessàries al pla de màrqueting

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: grau superior
 2. Experiència mínima de 10 anys en el sector comercial.
 3. Idiomes: català, castellà, anglès imprescindibles.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Formació especialitzada (cursos o màster) en màrqueting
 • Experiència contrastable en la realització d’estudis de mercat
 • Experiència en la comercialització de solucions tècniques
 • Coneixements de gestió de xarxes comercials
 • Alta capacitat de captació de clients
 • Habilitats comunicatives

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (10%)
 2. Formació i perfeccionament (20%)
 3. Experiència professional (30%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (10%)
 5. Coneixement d’altres llengües (si s’escau) (5%)
 6. Proves selectives i entrevista (25%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 15/07/2018 a les 20h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)