closed job offers

VAC-2018-26 – Investigador en economia del transport

Published: 17/09/2018


Número de places a cobrir: 1

Categoria professional (o especialitat): Investigador en economia del transport

Localitat i centre de treball: Barcelona, Campus Nord de la UPC

Remuneració bruta anual: 25.000€

Jornada laboral: 40 hores. De 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00. Possibilitat de canvis

Tipus contracte: Temporal

Duració prevista: 1 any

Funcions del lloc de treball:

 1. Assistència als caps de projectes en tasques d’anàlisi, recerca i redacció del projectes en temes d’economia del transport (finançament de les infraestructures de transport, Anàlisi Cost-benefici, tarificació i anàlisi de costos).
 2. Redacció de propostes.
 3. Redacció d’articles científics i ponències a congressos.
 4. Possibilitat de realitzar el doctorat

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: Enginyer/a de Camins, Canals i Ports i/o Llicenciat/da en Economia
 2. Idiomes: català, castellà i anglès

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Doctorat o en fase d’elaboració.
 2. Experiència en llocs similars
 3. Coneixements d’ofimàtica,
 4. Altres idiomes.
 5. Experiència laboral/acadèmica a l’estranger
 6. Articles científics i ponències a congressos.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (20%)
 2. Formació i perfeccionament (15%)
 3. Experiència professional (15%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (10%) [1]
 5. Coneixement d’altres llengües (10%)
 6. Proves selectives i entrevista (30%)

[1] Si el lloc de treball és per a PAS, el català s’ha de valorar en un 10% mínim. Si el lloc de treball és per investigar, el català es pot valorar però no és imprescindible.

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 30 de setembre a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Download offer (PDF)