Saturday, October 19, 2019       [ login ]
Home

closed job offers

VAC-2018-29 - PhD Port de Barcelona

Published: 01/10/2018
Número de places a cobrir:
1

Categoria professional (o especialitat): PhD Student – PHD3

Localitat i centre de treball: Barcelona. Campus Nord de la UPC i la seu de l’Autoritat Portuària de Barcelona

Remuneració bruta anual: 19.000€

Jornada laboral: 40 hores (de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00)

Tipus de contracte: Predoctoral

Duració: 3 anys

Funcions del lloc de treball:

En el marc del conveni signat entre el Port de Barcelona i CIMNE (i dins del grup de recerca del CENIT) per desenvolupar un doctorat sobre el “Port del Futur”, es busca un candidat per ocupar aquesta posició, que es realitzarà conjuntament entre el CIMNE i el Port de Barcelona.

Funcions concretes:

 1. Desenvolupar el pla de recerca definit entre el Port de Barcelona i el grup de recerca CENIT
 2. Els treballs es concretaran en articles científics i documents tècnics.
 3. Elaboració i presentació d’una Tesis Doctoral en un període màxim de 3 anys.
 4. Durant 2 o 3 dies es treballarà a les oficines del Port de Barcelona.
 5. Presentacions del desenvolupament de les tasques el grup d’Estratègia i Innovació del Port de Barcelona.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: enginyer i/o economista.
 2. Estar en condicions d’iniciar un doctorat
 3. Idiomes: català, castellà i anglès.

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Experiència en l’elaboració d’estudis
 2. Publicacions científiques (congressos, articles, etc.)
 3. Coneixements d’ofimàtica.
 4. Acreditar coneixements del sector portuari i marítim.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (pes específic 20%)
 2. Formació i perfeccionament (pes específic 5%)
 3. Experiència professional (pes específic 10%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (pes específic 10%)[i]
 5. Coneixement d’altres llengües (si s’escau) (pes específic 10%)
 6. Publicacions científiques[ii] (pes específic 10%)
 7. Coneixements del sector portuari i marítim (pes específic 10%)
 8. Proves selectives i entrevista (pes específic 25%)

[i] Si el lloc de treball és per a PAS, el català s’ha de valorar en un 10% mínim. Si el lloc de treball és per investigar, el català es pot valorar però no és imprescindible.

[ii] Afegir qualsevol altre aspecte que es vulgui valorar.

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 25 de novembre de 2018 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.