closed job offers

VAC-2018-32 – Enginyer/a

Published: 19/10/2018


Número de places a cobrir: 1

Categoria professional (o especialitat): Enginyer/a - PhD3

Localitat i centre de treball: Barcelona.

Remuneració bruta anual: 15.600€ /any

Jornada laboral: 40 hores/setmana

Tipus de contracte: Predoctoral

Duració: 12 mesos

Funcions del lloc de treball:

 1. Desenvolupament de formulacions acoplades dany/plasticitat para geomaterials
 2. Implementació de la formulació en còdis numèrics
 3. Modelització de excavacions i segellat de galeries subterraneas en repositoris de residus exotèrmics

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: Grau o Màster en Enginyeria del Terreny, Enginyeria Civil o Enginyeria Geològica
 2. Experiència en modelització numèrica acoplada THM i les seves formulacions teòriques
 3. Experiència en models constitutius para sòls y roques
 4. Experiència en càlculs numèrics mitjançant el mètode d'EF
 5. Experiència en la modelització de problemes geotècnics involucrant argiles dures
 6. Idiomes: català, castellà, anglès

Mèrits o aspectes a valorar (a especificar per a cada convocatòria):

 1. Títols acadèmics reglats/no reglats
 2. Experiència en llocs similars
 3. Coneixements de programació, anàlisis numèrics i idiomes (especialment l’anglès)

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (pes específic 20%)
 2. Formació i perfeccionament (pes específic 30%)
 3. Experiència professional (pes específic 20%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (pes específic 0%)[i]
 5. Coneixement d’altres llengües (anglès) (pes específic 10%)
 6. Coneixements de programació i anàlisi numèrics (pes específic 10%)
 7. Proves selectives i entrevista (pes específic 10%)

[i] Si el lloc de treball és per a PAS, el català s’ha de valorar en un 10% mínim. Si el lloc de treball és per investigar, el català es pot valorar però no és imprescindible.

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 26/10 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Download offer (PDF)

-----------
1
Si el lloc de treball és per a PAS, el català s’ha de valorar en un 10% mínim. Si el lloc de treball és per investigar, el català es pot valorar però no és imprescindible.