closed job offers

VAC-2018-38 - Auxiliar Dept. de Comptabilitat i Finances

Published: 12/11/2018


Número de places a cobrir:
1

Categoria professional: Auxiliar

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 17.550€

Jornada laboral: Jornada completa, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres

Jornada completa, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres

Tipus contracte: Indefinit. Es tracta d’un contracte de relleu per jubilació parcial. És requisit trobar-se en situació d’atur per poder optar a la plaça.

Funcions del lloc de treball:

 1. Activitats administratives diverses, sota la supervisió directa de la Directora del departament de Comptabilitat i Finances del Centre. Les principals tasques a desenvolupar seran, entre d’altres:
  • Registre d’entrada de les factures dels proveïdors en el sistema del centre
  • Comptabilització de les factures de proveïdors (tant a la comptabilitat general com a analítica)
  • Preparació de la relació de pagament mensual de les factures
  • Preparació trimestral de l’IVA
  • Elaboració del model 347
 2. Suport al departament de Curso i Congressos del centre, en temes relacionats amb el cobrament i registre d’inscripcions, així com ajudar en el tancament econòmic dels mateixos.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. FP de grau mitjà en Administració d’Empreses
 2. Català i Castellà imprescindibles.
 3. Domini de les eines ofimàtiques bàsiques (especialment Excel)
 4. Coneixements bàsics de comptabilització de factures

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Formació complementària al grau mitjà en Administració d’Empreses (idealment grau superior)
 2. Experiència professional prèvia en gestió administrativa.
 3. Coneixements d’anglès.
 4. Coneixement de software de comptabilitat.
 5. Capacitat de treball en equip
 6. Empenta i ganes de treballar.
 7. Capacitat organitzativa.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques 25%
 2. Formació i perfeccionament 25%
 3. Experiència professional 30%
 4. Entrevista 20%

Els CVs i les cartes de presentació s'hauran d'adreçar per correu electrònic a l'adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant a l'assumpte el codi de la vacant, definit en la convocatòria.

El termini de presentació de candidatures finalitza el dia 20 de novembre a les 12 h.

Els candidats preseleccionats hauran d'enviar tota la documentació exigida en l'apartat de "Requisits" i "Mèrits" degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que podran tenir caràcter eliminatori) i / o entrevistes personals

Descarregar oferta (PDF)