closed job offers

VAC-2018-43 – Llicenciat en Ciències del Mar

12/12/2018


Número de places: 1

Categoria: Research Engineer - RENG 4

Localitat i centre de treball: Barcelona. Campus North of UPC.

Remuneració bruta anual: 26.600€

Jornada laboral: Completa

Tipus de contracte: Temporal 

Duració prevista: 3 mesos

Funcions del lloc de treball:

 1. Redisseny barrera reactiva per la bassa d'infiltració.
 2. Disseny de la instrumentació de control dels paràmetres fisicoquímics de la xarxa d'observació del sistema de recàrrega artificial.
 3. Disseny i realització de campanyes de mostreig intensives.
 4. Interpretació d'assaig de traçadors.
 5. Model de flux i transport de l'aqüífer i el sistema de recàrrega.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: Llicenciat en Ciències del Mar
 2. Experiència mínima 2 anys en treballs similars
 3. Coneixements avançats de recàrrega artificial d'aqüífers, disseny i realització de campanyes de camp, anàlisi i interpretació de dades.
 4. coneixements de contaminants orgànics emergents i el seu comportament durant la recàrrega artificial, i la capacitat per a realitzar models numèrics amb les dades obtingudes utilitzant TRANSIN.
 5. Coneixements d'ofimàtica TRANSIN o programes similars
 6. Idiomes: anglès

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Experiència en llocs similars
 • Coneixements d’ofimàtica
 • Experiència amb assajos de traçadors i la seva interpretació.
 • Experiència en redacció d'articles i d’informes i capacitat per treballar coordinant-se amb altres grups de recerca.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (pes específic 10%)
 2. Formació i perfeccionament (pes específic 30%)
 3. Experiència professional (pes específic 30%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (pes específic 10%)
 5. Coneixement d’altres llengües (pes específic 10%)
 6. Proves selectives i entrevista (pes específic 10%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 21 de desembre de 2018 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)