closed job offers

VAC-­2018-­44 – Grau o Llicenciatura en Geologia

13/12/2018


Número de places:
1

Categoria: Research Engineer - RENG 4

Localitat i centre de treball: UPC -­ Barcelona

Remuneració bruta anual: 16.800€

Jornada laboral: 25 hores setmanals i de dilluns a divendres de 9h a 14h

Tipus de contracte: Temporal 

Duració prevista: 3 mesos

Funcions del lloc de treball:

 1. Realització de campanyes de mostreig intensives.
 2. Realització i interpretació d’assajos hidràulics i de traçadors.
 3. Modelació de flux en el sistema de recàrrega i transport de components orgànics.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: Titulat Superior amb coneixements en ciències ambientals, a poder ser un
  Graduat en Geologia i/o Llicenciat en Geologia que pugui acreditar formació específica
  en Hidrogeologia.
 2. Coneixements sobre la presència i evolució de contaminants en el medi subterrani i
  experiència en caracterització geològica i hidrogeològica d’ aqüífers urbans.
 3. Experiència mínima de dos anys en treballs similars.
 4. Idiomes: català, castellà, anglès.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Títols acadèmics reglats/no reglats.
 • Experiència en llocs similars.
 • Coneixements altres idiomes.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a
l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:
1. Titulacions acadèmiques (pes específic 10%)
2. Formació i perfeccionament (pes específic 30%)
3. Experiència professional (pes específic 30%)
4. Coneixement de la llengua catalana (pes específic 10%)
5. Coneixement d’altres llengües (si s’escau) (pes específic 10%)
6. Proves selectives i entrevista (pes específic 10%)

Els Currículums i cartes de presentació s’hauran de dirigir per correu electrònic a l’adreça seleccio@cimne.upc.edu, indicant en l’assumpte del correu el nom de la vacant, definit a la convocatòria.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 21 de desembre de 2018 a les 12h.

Els candidats pre-seleccionats, hauran d’enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida a l’apartat de “Requisits” i “Mèrits” degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)