[SGR 2017-19] Condicions dels ajuts per Assistència al Congrés COMPLAS 2019 / Grants for funding the registration fees of COMPLAS 2019 conference

10/01/2019

SGR 2017-2019. GRUP DE RESISTÈNCIA DE MATERIALS I ESTRUCTURES A L'ENGINYERIA (RMEE)

CONDICIONS DELS AJUTS PER ASSISTÈNCIA AL CONGRÉS COMPLAS 2019.

El CIMNE concedirà ajuts a investigadors per a cobrir les despeses d’inscripció al Congrés COMPLAS 2019, amb  càrrec a la dotació econòmica de l’AGAUR (SGR 2017-2019) per a suport del Grup de Recerca "Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria" (RMEE).

Bases de participació:

1) L’ajut cobrirà només les despeses del "Early Bird Registration”. No s’inclou el “Conference Package” (consultar http://congress.cimne.com/complas2019/frontal/Fees.asp).

2) El termini de presentació de la sol.licitud dels ajuts i de la corresponent documentació (mitjançant e-mail a tpenalba@cimne.upc.edu) serà des del 15 de desembre del 2018 fins la data establerta  per a la comunicació d’acceptació de les contribucions (consultar http://congress.cimne.com/complas2019/frontal/Dates.asp) i, com a màxim, el 15 de març del 2019.

Es valorarà (a partir de la documentació aportada):

1) La pertinença del sol.licitant al grup de recerca (RMEE) (consultar https://futur.upc.edu/RMEE)

2) L’adequació del tema de la presentació a les àrees de recerca del grup RMEE (consultar https://futur.upc.edu/RMEE)

3) La presentació d’un article al Congrés. Els candidats hauran d’aportar còpia del resum enviat, així com la documentació acreditativa de la seva acceptació, per part de la organització al Congrés, per a la presentació del treball. 

4) La condició d’estudiant de doctorat del sol.licitant en el moment de demanar l’ajut (prèvia aportació de la documentació acreditativa d’estar matriculat en un programa de Doctorat de la UPC). 

5) La vinculació al CIMNE (mitjançant el certificat de vinculació corresponent).

La valoració de cada sol·licitud i la resolució de la concessió la farà un comissió constituïda per un representant del Grup de Recerca RMEE (anomenat pel seu Coordinador) i un representant del CIMNE (anomenat pel seu Director). La quantia econòmica total dels ajuts la determinarà aquesta comissió en funció de la disponibilitat econòmica, en el moment de la concessió, de la dotació de l’AGAUR i del corresponent conveni UPC/CIMNE.

-----------------------

SGR 2017-2019. GRUP DE RESISTÈNCIA DE MATERIALS I ESTRUCTURES A L'ENGINYERIA (RMEE)

GRANTS FOR FUNDING THE REGISTRATION FEES OF COMPLAS 2019 CONFERENCE

CIMNE will grant scholarships to researchers to cover the registration fees for the COMPLAS 2019 Conference, with charge to the AGAUR’s (SGR 2017-2019) grant for the support of the Research Group "Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria" (RMEE).

Conditions:

1) The grant will only cover the expenses of "Early Bird Registration". The "Conference Package" is not included (see http://congress.cimne.com/complas2019/frontal/Fees.asp).
2) The deadline for submission of the grant and requested documents (by e-mail to tpenalba@cimne.upc.edu) will be from December 15th, 2018 until the established date for the communication of acceptance of the contributions (see http://congress.cimne.com/complas2019/frontal/Dates.asp) and, at most, until March 15th, 2019.

It will be valued (from the supplied documentation):

1) The applicant's membership in the research group (RMEE) (see https://futur.upc.edu/RMEE)

2) The agreement of the research subject with the research areas of the RMEE group (see https://futur.upc.edu/RMEE)

3) The contribution to the Congress with an oral or poster presentation. Candidates must provide a copy of the submitted summary, as well as the documentation of acceptance to present the work.

4) The PhD student condition of the applicant, at the time of applying to the grant. Documentation of current registration in a UPC Doctorate program should be provided.

5) The link to CIMNE (through the corresponding certificate).

The grants evaluation and resolution will be made by a commission constituted by a representative of the Grup de Recerca RMEE (appointed by the group’s Coordinator) and a representative of CIMNE (appointed by the CIMNE’s Director). The total amount of funding devoted to granting will be determined by the funds availability from AGAUR and the UPC/CIMNE agreement, for that purpose, at the resolution time.