Tuesday, October 22, 2019       [ login ]
Home

closed job offers

VAC-2019-13 - Tècnic/a de subvencions de R+D+i - Project Management Department

Published: 14/05/2019


Número de places:
 1

Categoria: Tècnic (TECMIG 1)

Localitat i centre de treball: Barcelona, Campus Nord de la UPC

Remuneració bruta anual: 31.211,81 €

Jornada laboral: 40 hores setmanals

Tipus de contracte: Obra o servei

Duració prevista: vacant per interinitat

Funcions del lloc de treball:

 1. Recerca activa de les convocatòries d’ajuts de recerca d'àmbit nacional, estatal, europeu, etc., que siguin d'interès per al finançament de projectes de recerca i d'altres possibles ajudes així com licitacions.
 2. Difusió de les convocatòries d’ajuts.
 3. Suport en la preparació de propostes de nous projectes i licitacions, a nivell administratiu i financer, així com presentació de les corresponents sol·licituds, segons les pautes de les bases de les convocatòries.
 4. Seguiment dels processos administratius fins a la resolució final de la convocatòria o del contracte.
 5. Gestió dels projectes, que inclou la preparació de les justificacions finals, memòries econòmiques, així com preparació d’auditores.
 6. Coordinació administrativa d'aquells projectes conjunts que ho exigeixin.
 7. Promoció, difusió i gestió d’ajuts amb fons públics per a la carrera investigadora.

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: Diplomatura o Grau, preferiblement en direcció i administració d’empreses o similar.
 2. Experiència mínima de 3 anys en gestió de projectes H2020 i INTERREG.
 3. Coneixement de la normativa i procediments de gestió dels projectes de recerca en l’àmbit nacional, europeu i regional.
 4. Idiomes: català, castellà i anglès indispensables (es valorarà certificació oficial).

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Es valorarà molt positivament l’experiència en Fons FEDER.
 2. Es valorarà molt positivament l’experiència en tramitació i gestió d’ajuts amb fons públics per al finançament de la carrera investigadora (FI, FPI, FPU, JdC, RyC, PTA, Marie Curie, etc.).
 3. Experiència en centres públics d’investigació, o universitats.
 4. Bon coneixement d’Excel i ofimàtica a nivell d’usuari avançat .
 5. Persona responsable, proactiva, organitzada, capacitat multi-tasca i amb capacitat de treballar en equip i en terminis ajustats.
 6. Bones habilitats comunicatives verbals i escrites.

Sistema de qualificació:

Es basarà en la valoració dels següents barems, que tindran una puntuació del 0 al 10, essent 0 la pitjor i 10 la millor.

 1. Titulacions acadèmiques (pes específic 10%)
 2. Formació i perfeccionament (pes específic 15%)
 3. Experiència professional (pes específic 30%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (pes específic 5%)
 5. Coneixement d’altres llengües (si s’escau) (pes específic 15%)
 6. Proves selectives i entrevista (pes específic 25%)

Els candidats hauran de completar el formulari "Application Form" del nostre web, indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la inscripció a l'oferta finalitza el dia 4 de juny de 2019 a les 12h.

Els candidats preseleccionats, hauran d'enviar a seleccio@cimne.upc.edu tota la documentació exigida en l'apartat de "Requisits" i "Mèrits" degudament escanejada i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i / o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)