Thursday, February 20, 2020       [ login ]
International Centre for
Numerical Methods in Engineering

closed job offers

VAC-2019-19 – Enginyer/a en Informàtica o Telecomunicacions

Published: 19/06/2019


Número de places a cobrir: 1

Categoria: Research Engineer – RENG 5

Categoria professional (o especialitat): Enginyeria Informàtica o Telecomunicacions

Localitat i centre de treball: CIMNE - Campus Nord

Remuneració bruta anual: 20.807,88€

Jornada laboral: 40 h/setmana

Tipus de contracte: Contracte per projecte d’investigació

Duració prevista: fins 30/06/2021

Funcions del lloc de treball:

El projecte on s’incorporarà el/la candidat/a s’anomena GLNGBlockchain: Implementació d’un prototip pre-industrial d’ultracongelació utilitzant LNG i desenvolupament d’eines de traçabilitat mitjançant el concepte Blockchain.

El candidat serà l’encarregat de desenvolupar una plataforma tecnològica basada en la implantació combinada de IoT (internet de les coses) i Blockchain on l’ús de sensors amb capacitat de gestió i autonomia s’emmagatzemarà de manera segura en una base de dades formada per cadenes de blocs dissenyades per evitar-ne la modificació. A més, hi haurà tasques importants relacionades amb la integració de la informació clau del servei de flux de treball de dades basades en el núvol.

La persona desenvoluparia les funcions de:

 1. Desenvolupador d’aplicacions amb tecnologies Microsoft
 2. Desenvolupador d’aplicacions IoT & Blockchain

A CIMNE oferim:

 • Jornada Flexible
 • Formació personalitzada
 • Tecnologies punteres d'última generació.
 • Desenvolupament professional

Requisits (incloent aspectes lingüístics):

 1. Formació: llicenciatura o grau en Enginyeria Informàtica o Telecomunicacions
 2. Experiència mínima de 1 any com a programador.
 3. Coneixement dels llenguatges/entorns següents:
  • C#, .Net, WebForms, MVC, SQL Server, LINQ, REST API
  • HTML5, CSS, Javascript, JQuery, Bootstrap
  • Java, Android Studio, Gradle, Retrofit, XCode, Swift, Core Data
  • Blockchain, IOTA, Smart Contracts
 4. Idiomes: català, castellà

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Treball en equip en un entorn dinàmic
 2. Metodologies àgils de treball (SCRUM)
 3. Capacitat de lideratge i resolució de problemes
 4. Idioma Anglès

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Formació i perfeccionament (30%)
 2. Experiència tècnica (40%)
 3. Proves selectives i entrevista (30%)

Els candidats hauran de completar el formulari "Application Form" del nostre web, indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 27/06/2019 a les 12h.

Als candidats pre-seleccionats se’ls hi podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “requisits” i “mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Finançat per: feder

Descarregar oferta