Saturday, August 15, 2020     [ login ]

closed job offers

VAC-2019-26 – Enginyer/a de l’àmbit de processos industrials i transport

Published: 27/08/2019Nombre de places a cobrir:
 1

Categoría: Research Engineer – RENG 4

Localitat i centre de treball: Castelldefels i Barcelona

Remuneració bruta anual: 26.009,84 €

Jornada laboral: 40 hores/setmana

Tipus de contracte: D'investigadors

Duració prevista: Fins al 18/07/2021

Funcions del lloc de treball:

 1. Programació d’interfases basades en GiD (Tcl/Tk) orientades als àmbits industrial i al transport ferroviari.
 2. Desenvolupament de interfases tipus Wizard i realització de simulacions numèriques i cerca de solucions a problemes d’enginyeria en l’àmbit de les infraestructures de transport ferroviari.
 3. Redacció de propostes de projectes per a convocatòries europees, nacionals i autonòmiques dels àmbits temàtics anteriors.
 4. Treballarà en les projectes i contracte de recerca: FLOWCALOP, AVINT i RESILTRACK.

Requisits:

 1. Formació: Grau en Enginyeria Industrial preferentment amb Màster de especialització afí.
 2. Experiència mínima de 3 anys com a usuari de software d’elements finits i programació d’interfases d’usuari.
 3. Idiomes: català, castellà i anglès.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Coneixements en l'àmbit dels processos industrials i del transport, en particular associats al manteniment predictiu.
 • Experiència amb sensòrica basada en extensometria i acceleròmetres. Anàlisi de senyals en el domini del temps i de la freqüència.
 • Experiència en la gestió i formulació tècnica de projectes amb finançament públic.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (20%)
 2. Formació i perfeccionament (10%)
 3. Experiència professional (30%)
 4. Coneixement de la llengua catalana / castellana (10%)
 5. Coneixement de la llengua anglesa (10%)
 6. Proves selectives i entrevista (20%)

Els candidats hauran d'omplir el formulari “Application Form”, indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 01/09/2019 a les 12h.

Als candidats pre-seleccionats se’ls hi podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “requisits” i “mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)