Saturday, August 15, 2020     [ login ]

closed job offers

VAC-2019-27 – Grau o Llicenciatura en Geologia

Published: 30/08/2019Nombre de places a cobrir:
 1

Categoría: Research Engineer (RENG 3)

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 19.507,38 €

Jornada laboral: 25 hores setmanals - De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

Tipus de contracte: Obra i servei

Duració prevista: 4 mesos

Funcions del lloc de treball:

 1. Identificació del problema i estudi d’alternatives sobre mesures correctores.
 2. Disseny de mesures correctores amb un model numèric predictiu.
 3. Validació del disseny amb un model executat.
 4. Planificació i coordinació de campanyes d’investigació hidrogeològica.
 5. Execució de models numèrics amb programa Model Muse per validació de les mesures correctores dissenyades.
 6. Presa de mesures de nivell freàtic i instal·lació de transductors de pressió.

Requisits:

 1. Grau o Llicenciatura en Geologia.
 2. Experiència mínima de 2 anys en treballs similars.
 3. Coneixements de modelització i d’adquisició de dades.
 4. Castellà i català.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Experiència en llocs similars: coneixement del medi aqüífer present al Baix Besòs, participació en Projectes similars.
 • Coneixements d’ofimàtica i modelització numèrica de fluxos d’aigua subterrània.

Sistema de qualificació:

Es basarà en la valoració dels següents barems, que tindran una puntuació del 0 al 10, essent 0 la pitjor i 10 la millor.

 1. Titulacions acadèmiques (10%)
 2. Formació i perfeccionament (30%)
 3. Experiència professional (30%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (10%)
 5. Coneixement d’altres llengües (10%)
 6. Proves selectives i entrevista (10%)

Els candidats hauran d'omplir el formulari “Application Form”, indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 05/09/2019 a les 12h.

Als candidats pre-seleccionats se’ls hi podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “requisits” i “mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)