Saturday, August 15, 2020     [ login ]

closed job offers

VAC-2019-29 – Enginyer/a Naval

Published: 30/08/2019Nombre de places a cobrir:
 1

Categoría: Research Engineer (RENG 5)

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 18.206,90€

Jornada laboral: 35 hores setmanals - Dilluns a Divendres de 09:00h a 16:00h

Tipus de contracte: D’investigadors

Duració prevista: Fins al 31/05/2020

Funcions del lloc de treball:

 1. Col·laboració amb l’equip investigador a càrrec del projecte FIBRESHIP.
 2. Desenvolupament d’un procediment de càlcul multiescala per a laminats de materials compostos, consistent en obtenir el comportament d’elements tipus làmina a partir de la resolució d’un volum representatiu del laminat realitzat amb elements tipus sòlid.
 3. Implementació del procediment multiescala desenvolupat en els programes d’elements finits amb els que treballa el grup.
 4. Aplicació de la formulació desenvolupada als projectes de recerca en els que treballa el grup. Específicament caldrà aplicar la formulació al càlcul d’algunes de les estructures navals considerades al projecte de recerca FIBRESHIP.
 5. Redacció d’informes científics on es detallin els anàlisis realitzats.

Requisits:

 1. Formació: Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica, o estar pendent d’obtenir el títol de màster a falta del TFM.
 2. Experiència mínima de 1 any treballant amb programes d’anàlisi estructural mitjançant la teoria dels elements finits.
 3. Idiomes: Castellà i Anglès.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Coneixement de formulacions numèriques per l’anàlisi dels materials compostos i de com aplicar aquestes formulacions en l’anàlisi d’estructures de l’enginyeria civil.
 • Coneixent de programació en Fortran.

Sistema de qualificació:

Es basarà en la valoració dels següents barems, que tindran una puntuació del 0 al 10, essent 0 la pitjor i 10 la millor.

 1. Titulacions acadèmiques (20%)
 2. Formació i perfeccionament (10%)
 3. Experiència professional (5%)
 4. Coneixement d’altres llengües (5%)
 5. Adequació del candidat als mèrits de la plaça (25%)
 6. Proves selectives i entrevista (35%)

Els candidats hauran d'omplir el formulari “Application Form”, indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 05/09/2019 a les 12h.

Als candidats pre-seleccionats se’ls hi podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “requisits” i “mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)