Tuesday, July 14, 2020     [ login ]

closed job offers

VAC-2019-41 - Enginyer/a en Ciències Ambientals

Published: 08/11/2019Nombre de places a cobrir:
 1

Categoria professional: Research Engineer - RENG 3

Localitat i centre de treball: UPC-Barcelona

Remuneració bruta anual: 19.507,38€

Jornada laboral: 25 hores setmanals

Tipus de contracte: Obra i servei

Duració prevista: 7 mesos

Funcions del lloc de treball:

 1. Planificació i coordinació de campanyes d’investigació hidrogeològica.
 2. Coneixements de models numèrics amb programa Model Muse.
 3. Presa de mesures de nivell freàtic i instal·lació de transductors de pressió.
 4. Presa de mostres d’aigua per anàlisis químic.

Requisits:

 1. Formació: Ciències ambientals, Doctorat en Enginyeria del Terreny.
 2. Experiència en treballs similars.
 3. Coneixements de modelització i d’adquisició de dades.
 4. Idiomes: castellà i català.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Experiència en llocs similars: coneixement del medi aqüífer present al Baix Besòs, participació en Projectes similars.
 • Coneixements d’ofimàtica i modelització numèrica de fluxos d’aigua subterrània.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (10%)
 2. Formació i perfeccionament (30%)
 3. Experiència professional (30%)
 4. Coneixement de la llengua catalana (10%)
 5. Coneixement d’altres llengües (10%)
 6. Proves selectives i entrevista (10%)

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web, indicant la referencia de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 13 de novembre de 2019 a les 12h.

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.

Descarregar oferta (PDF)