Friday, April 3, 2020     [ login ]

processing

VAC-2020-03 - Graduat/a en Geologia

Published: 14/01/2020


Nombre de places a cobrir:
 1

Categoria professional: Research Engineer – RENG 6

Localitat i centre de treball: UPC-Barcelona

Remuneración bruta anual: 16.687,92€

Jornada laboral: 40 hores setmanals

Tipus contracte: Obra i servei

Duració prevista: 4 mesos

Funcions del lloc de treball:

 • Disseny i instal·lació de dispositius experimentals.
 • Anàlisis i interpretació de dades geoquímiques i geofísiques.
 • Simulació de problemes de transport reactiu realitzats amb roques i sediments naturals.
 • Anàlisi de mostres de roca i sediments naturals.
 • Assajos de caracterització petrofísica.
 • Realització d'experiments flow through de dissolució i desorció d'isòtops radioactius.
 • Assajos tipus batch i monitoratge de paràmetres químics.
 • Interpretació de sondejos.
 • Interpretació d'anàlisis geoquímiques.
 • Realització d'informes.
 • Processament d'imatges obtingudes mitjançant microtomografía de Raigs-X.

Requisits:

 • Formació: Graduat/a en Geologia.
 • Experiència mínima 3 anys en treballs similars.
 • Coneixements de hidrogeologia, hidroquímica, geofísica, geoquímica, transport reactiu, teledetecció.
 • Idiomes: castellà, anglès, francès.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Coneixements en microscòpia òptica de polarització, difracció de raigs X, maneig i tractament de dades de sensors de temperatura i humitat ambiental, interpretació i correlació de registres geofísics i sistemes d'informació geogràfica i teledetecció.
 • Experiència en llocs similars: idealment haver treballat en intrusió marina.
 • Experiència en col·laboració amb grups de recerca multidisciplinàries i
  presentacions en congressos.
 • Coneixements d’ofimàtica, laboratori i modelització numèrica.
 • Recollida de dades en camp.
 • Permís de conduir tipus B.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Titulacions acadèmiques (10%)
 2. Formació i perfeccionament (40%)
 3. Experiència professional (40%)
 4. Proves selectives i entrevista (10%)

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web, indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 19 de gener de 2020 a les 12h.

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.


Apply now! (no longer active)