Monday, April 6, 2020     [ login ]

processing

VAC-2020-08 - Desenvolupador d’aplicacions

Published: 29/01/2020


Nombre de places a cobrir:
 1

Categoria professional: Enginyeria informàtica

Localitat i centre de treball: CIMNE Barcelona – Campus Nord UPC

Jornada laboral: 40 hores setmanals

Tipus de contracte: D'investigadors

Duració prevista: Fins a la finalització del projecte (31/12/2021)

Funcions del lloc de treball:

Desenvolupament d’aplicacions natives Android en JAVA en el marc del projecte TDA – Gestió predictiva del territori.

Requisits:

 1. Llicenciatura o grau en Enginyeria Informàtica.
 2. Experiència mínima de 2 anys.
 3. Coneixement dels llenguatges/entorns següents:
  • Java, SQL, JSON
  • Android Studio, Gradle,
  • Eines ButterKnife, Glide, RxAndroid
 4. Català i castellà.

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Desenvolupament d’aplicacions Web y APIs amb tecnologia C#.
 2. Desenvolupament d’aplicacions natives per a iOS (Swift).
 3. Eines de control de versions: SVN y Git.
 4. Treball en equip en un entorn dinàmic.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 1. Formació i perfeccionament: 30%
 2. Experiència tècnica: 40%
 3. Proves selectives i entrevista: 30%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form”, indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 15 de març de 2020 a les 12h.

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.