Saturday, August 8, 2020     [ login ]

closed job offers

VAC-2020-15 - Desenvolupament de negoci APAC

Published: 17/03/2020Nombre de places a cobrir:
 1

Categoria professional: Tècnic

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 12.515,94€

Jornada laboral: 16h setmanals

Tipus de contracte: Temporal

Duració prevista: 12 mesos

Funcions del lloc de treball:

 1. Identificar les oportunitats de col·laboracions amb països asiàtics i definir l’estratègia de desenvolupament de negoci.
 2. Dur a terme les accions necessàries per establir les col·laboracions amb organismes i altres agents asiàtics.
 3. Donar suport en la redacció de les propostes (cerca de socis, contactes amb els clients potencials, etc.).

Requisits:

 1. Estudis universitaris.
 2. Experiència mínima en un lloc similar o assimilable.
 3. Domini demostrable de la llengua anglesa.
 4. Experiència amb països asiàtics en desenvolupament de negoci.

Mèrits o aspectes a valorar:

Es valorarà de manera global les següents habilitats (o similars):

 • Experiència en tenders internacional, especialment amb organismes vinculats al transport i la mobilitat.
 • Coneixement d’una llengua asiàtica.
 • Experiència en lloc de treball similar.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 15%
 • Experiència professional: 20%
 • Coneixement del mercat asiàtic: 20%
 • Coneixement d’anglès: 15%
 • Proves selectives i entrevista: 30%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 24 de març de 2020 a les 12h. 

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.