Saturday, August 8, 2020     [ login ]

closed job offers

VAC-2020-21 – Investigador/a

Published: 06/04/2020Nombre de places a cobrir:
 1

Categoria professional: Research Engineer

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 26.074,86 €

Jornada laboral: 40h/setmanals

Tipus de contracte: Temporal

Duració prevista: 3 mesos

Funcions del lloc de treball:

El contractat formarà part del grup de Geomecànica. La seva funció consistirà en realitzar càlculs acoblats hidromecànics en formacions geològics argiloses.

Requisits:

 • Formació: doctor en àrees de d’enginyeria del terreny y ciències de la terra
 • Experiència mínima de 3 anys en investigació
 • Idiomes: Català, castellà i anglès
 • Experiència en modelització numèrica de problemes acoblats
 • Experiència en escriptura d’articles científics i presentacions a congressos

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Doctorat en Enginyeria del Terreny o Ciències de la Terra
 • Publicacions científiques
 • Coneixement de l’anglès

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 25%
 • Formació i perfeccionament: 25%
 • Experiència professional: 20%
 • Coneixement de la llengua catalana: 10%
 • Coneixement d’anglès: 10%
 • Proves selectives i entrevista: 10%
Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 9 d’abril de 2020 a les 12h. 

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.