Monday, September 21, 2020     [ login ]

closed job offers

VAC-2020-45 – Enginyer/a Naval

Published: 19/05/2020
Nombre de places a cobrir:
 1

Categori professional: Research Engineer

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 14.601,93 €

Jornada laboral: 35 hores setmanals en horari de 9 a 16h

Tipus de contracte: Temporal

Duració prevista: 8 mesos

Funcions del lloc de treball:

 1. Col·laboració amb l’equip investigador CIMNE-Composites, en el marc d’un projecte de recerca cofinançat amb fons FEDER.
 2. Desenvolupament de models constitutius per la simulació del comportament a fatiga dels materials compostos.
 3. Anàlisi d’estructures de l’ambit de l’enginyeria naval i del seu comportament sota càrregues cícliques.
 4. Aplicació de la formulació desenvolupada als projectes de recerca en els que treballa el grup.
 5. Redacció d’informes científics on es detallin els anàlisis realitzats.

Requisits:

 • Formació: Màster Universitari en Enginyeria Naval i Oceànica.
 • Experiència mínima de 2 anys treballant amb programes d’anàlisi estructural mitjançant la teoría dels elements finits.
 • Experiència en el càlcul d’estructures de l’àmbit naval.
 • Idiomes: Castellà i Anglès.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Coneixement de formulacions numèriques per l’anàlisi dels materials compostos i de com aplicar aquestes formulacions en l’anàlisi d’estructures de l’enginyeria civil.
 • Coneixent de programació en Fortran.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 15%
 • Formació i perfeccionament: 5%
 • Experiència professional: 5%
 • Coneixement d'altres llengües: 5%
 • Adequació del candidat als requeriments i mèrits de la plaça: 35%
 • Proves selectives i entrevista: 35%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 24 de maig de 2020 a les 12h.

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.


Financiat per: feder Secretaria d'Universitats i Recerca