Monday, September 21, 2020     [ login ]

closed job offers

VAC-2020-47 – Desenvolupador/a codi Anura3D i simulació de casos reals

Published: 05/06/2020Nombre de places a cobrir:
 1

Categoria professional: Research Engineer – RENG 5

Localitat i centre de treball: Campus Nord UPC, Barcelona.

Remuneració bruta anual: 13.298,16€

Jornada laboral: 25 hores setmanals

Tipus de contracte: Temporal

Duració prevista: 12 mesos

Funcions del lloc de treball:

Les tasques es realitzaran en el marc del projecte de recerca SiM: Soil in Motion / Suelo en movimiento (Ref RTI2018-097365-B-I00), finançat pel MCIU: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dins del Programa Retos Investigación, vigent fins el 31/12/2022.

 • Manteniment, validació i desenvolupament del codi ANURA3D en el marc del Projecte SiM
 • Suport als usuaris del codi ANURA3D
 • Desenvolupament de la interfase Anura3D i el programa GiD
 • Seguiment estudiants de màster en treballs d’investigació
 • Simulació de casos reals en grans deformacions en el marc del Projecte SiM
 • Implementació, validació i aplicació del model TAGER per a liqüefacció de sòls
 • Realització d’assajos de laboratori en mostres de sòls i roques
 • Treballar en l’equip de desenvolupador de la internacional MPM Research Community
Requisits:
 1. Enginyer de Camins, Canals i Ports o Enginyer Civil amb Màster en Enginyeria del Terreny
 2. Experiència amb el codi Anura3D i GiD
 3. Domini de l’anglès i castellà
 4. Coneixements de programació en Fortran

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Experiència de treball en grup.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en les següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 20%
 • Formació i perfeccionament: 20%
 • Experiència professional: 30%
 • Coneixement de la llengua catalana: 2%
 • Coneixement d’anglès: 10%
 • Proves selectives i entrevista: 18%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 11 de juny de 2020 a les 12h.  

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.