Thursday, January 28, 2021     [ login ]

processing

VAC-2020-71 – Graduat en Geologia

Published: 10/11/2020


Nombre de places a cobrir:
 1

Categoria professional: Research Engineer (RENG 4)

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 19.947,27 €

Jornada laboral: 30 hores setmanals

Tipus de contracte: Temporal

Duració prevista: 3 mesos

Funcions del lloc de treball:

Estudi de processos de dissolució de roques al pas de una salmorra saturada en CO2, assaigs de laboratori i anàlisi dels resultats en el marc del conveni “AMPHOS 21: Prestación de consultoría general, medio ambiente, energia y exportación” (CN-20-028).

Requisits:

 1. Formació: Graduat en Geologia.
 2. Experiència mínima 3 anys en treballs similars.
 3. Coneixements de hidrogeologia, hidroquimica, geofisica, geoquimica, transport reactiu.
 4. Idiomes: castellà, anglès i francès.

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Experiència en llocs similars, idealment haver treballat en intrusió marina.
 2. Experiència en col·laboració amb grups de recerca multidisciplinàries i
  presentacions en congressos.
 3. Coneixements d’ofimàtica, laboratori i modelització numèrica.
 4. Recollida de dades en camp.
 5. Permís de conduir tipus B.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en els següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 10%
 • Formació i perfeccionament: 40%
 • Experiència professional: 40%
 • Proves selectives i entrevista: 10%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 13 de novembre de 2020 a les 12h.  

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.