Wednesday, September 22, 2021     [ login ]

closed job offers

VAC-2021-12 – Departament de Fundraising

Published: 24/02/2021Nombre de places a cobrir:
 1

Categoria professional: Staff Scientist (STAFFSC 2)

Localitat i centre de treball: Barcelona

Remuneració bruta anual: 18.617,46 €

Jornada laboral: 20 hores setmanals

Tipus de contracte: Interinitat per vacant

Duració previstaFins a cobrir el lloc de treball de forma definitiva.

El CIMNE disposa d’un departament especialitzat en la preparació de propostes de projectes de recerca competitius, tant en l’àmbit nacional com internacional i necessita incorporar el perfil d’una persona amb possessió del doctorat, preferiblement en l’àmbit de la Química, Física o Enginyeria de (Bio)Materials.

Funcions del lloc de treball:

 1. Seguiment diari de les oportunitats de finançament competitiu en els àmbits nacional espanyol (ministeris del govern espanyol), àmbit català i àmbit europeu (programes marc i altres oportunitats).
 2. Identificació dels tòpics en els quals els diferents grups de recerca del centre poden tenir un interès i una competència científica suficient per postular-se.
 3. Acompanyament dels investigadors principals en la formació del consorci i en l’estructuració de la proposta de projecte.
 4. Redacció de propostes de projecte.
 5. Revisió tècnica / crítica de propostes de projectes.
 6. Actuar de nexe entre els investigadors i empreses consultores especialitzades que es puguin contractar ad hoc.
 7. Coordinació amb el departament de gestió de projectes en la part més operativa de la presentació de la proposta (criteris d’elegibilitat, terminis, entre d’altres).
 8. Anàlisi de la participació del centre i redacció d’informes per detectar punts de millora.

Requisits:

 1. Formació en Enginyeria (Enginyeria Química, Física o (Bio)Materials), complementat amb un doctorat en el mateix àmbit.
 2. Experiència mínima demostrable de 10 anys en el sector de la recerca.
 3. Idiomes: Anglès nivell molt alt indispensable.
 4. Bones habilitats comunicatives verbals i escrites.

Si us plau, agrairem abstenir-se d’enviar el CV si no es compleixen els requisits.

Mèrits o aspectes a valorar:

 1. Títols acadèmics reglats/no reglats que complementin la formació.
 2. Coneixements d’altres idiomes.
 3. Persona dinàmica, proactiva, autònoma, amb altes habilitats d’interlocució i amb un alt nivell d’organització.
 4. Coneixements avançats d’edició de textos i de maquetació de documents.
 5. Experiència prèvia en l’àmbit específic de les funcions descrites en l’oferta.
 6. Coneixement del sistema de recerca europeu, espanyol i català.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en els següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 20%
 • Formació i perfeccionament: 15%
 • Experiència professional: 35%
 • Coneixement d’anglès: 10%
 • Proves selectives i entrevista: 20%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 8 de març de 2021 a les 12h.

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.