Wednesday, September 22, 2021     [ login ]

closed job offers

VAC-2021-43 – Investigador/a en hidrodinàmica d’embassaments

Published: 14/04/2021
Nombre de places a cobrir:
 1

Categoria professional: Research Engineer (RENG 2)

Localitat i centre de treball: Institut Flumen, Barcelona

Remuneració bruta anual: 18.617,46€

Jornada laboral: 20 hores setmanals

Tipus de contracte: Temporal

Duració prevista: 4 mesos

Funcions del lloc de treball:

Modelació numèrica bidimensional del comportament tèrmic/hidrodinàmic d’embassaments.

Instal·lació, manteniment i explotació d’instrumentació de camp en determinats embassaments per a l’anàlisi del seu comportament tèrmic. 

Requisits:

  1. Llicenciatura en Ciències Ambientals i doctorat en Enginyeria Civil.
  2. Coneixements avançats en modelació hidrodinàmica-tèrmica bidimensional en rius i embassaments.

Mèrits o aspectes a valorar:

  1. Es valorarà l’experiència en funcions similars a les descrites, específicament en el desenvolupament d’activitats d’investigació en l’entorn universitari i industrial.
  2. Català, castellà, anglès, llegits i escrits.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en els següents apartats:

  • Titulacions acadèmiques: 20%
  • Formació i perfeccionament: 20%
  • Experiència professional: 20%
  • Coneixement de la llengua catalana: 5%
  • Coneixement d’anglès: 5%
  • Proves selectives i entrevista: 30%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 28 d'abril de 2021 a les 12h.

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.