Monday, August 15, 2022     [ login ]

closed job offers

VAC-2021-45 – Enginyer/a de software per integració de mòduls de càlcul en un sistema de pre i postprocés

Published: 19/04/2021Nombre de places a cobrir:
 1

Categoria professional: Research Engineer (RENG 2)

Localitat i centre de treball: CIMNE, Campus Nord UPC

Remuneració bruta anual: 37.234,91 €

Jornada laboral: 40 hores setmanals

Tipus de contracte: Interinitat per vacant

Duració prevista: Fins a cobrir el lloc de treball de forma definitiva

Funcions del lloc de treball:

 • Disseny i implementació d’un sistema d’integració de mòduls de càlcul en un sistema de pre i postprocés per simulacions numèriques basat en arquitectures cloud.
 • Manteniment interfases de càlcul existents del sistema de pre i postprocés GiD.

Requisits:

 • Coneixements avançats de programació en C++, Tcl/Tk, Java Script i Angular
 • Nivell alt d’anglès parlat i escrit.
 • Coneixements previs del sistema de pre i postprocés GiD.
 • Domini de la llibreria CustomLib per la integració de mòduls de càlcul a GiD.
 • Domini d’eines de desenvolupament de software col·laboratiu (repositoris de codi, eines de gestió de projectes, etc.).

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Experiència en redacció de projectes competitius de recerca (europeus i estatals).
 • Capacitat de treball en equip

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en els següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 15%
 • Formació i perfeccionament: 10%
 • Experiència professional: 40%
 • Coneixement de la llengua catalana: 5%
 • Coneixement d’anglès: 10%
 • Proves selectives i entrevista: 20%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 3 de maig de 2021 a les 12h.

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.