Monday, August 15, 2022     [ login ]

closed job offers

VAC-2021-46 – Enginyer/a de software per a desenvolupament de plataformes de monitorització i adquisició de dades energètiques

Published: 29/04/2021Nombre de places a cobrir:
 1

Categoria professional: Research Engineer (RENG 4)

Localitat i centre de treball: Lleida, CIMNE-Lleida

Remuneració bruta anual: 19.947,27 €

Jornada laboral: 30 hores setmanals

Tipus de contracte: Temporal

Duració prevista: 12 mesos

Funcions del lloc de treball:

Desenvolupament i producció d’entorns de software per a l’adquisició, processament i visualització de dades procedents de sistemes de generació FV i de fonts diverses de consums i temperatures d’edificis comercials. La persona ha d’implementar el back-end i front-end de les aplicacions i integrar-les amb la plataforma de big data analítics ENMA. També ha de posar en marxa procediments automàtics per a la comprovació i neteja de les dades, així com la integració de les mateixes en el model de dades que BEE Group està desenvolupant dins dels projectes BIGG i ENTRACK.

Requisits:

 • Grau en Enginyeria Informàtica, Màster en Enginyeria Informàtica.
 • Experiència prèvia en programació en Python i Javascript.

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Experiència prèvia en col·laboracions amb departaments de recerca universitària on en centres de recerca.
 • Coneixement en arquitectures big data distribuïdes com Hadoop o Spark.
 • Experiència professional o en pràctiques en empreses d’informàtica.
 • Alt nivell de català i castellà escrits i parlats.
 • Nivell mitjà d’Anglès.

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en els següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 30%
 • Formació i perfeccionament: 10%
 • Experiència professional: 20%
 • Coneixement de la llengua catalana: 5%
 • Coneixement d’anglès: 5%
 • Proves selectives i entrevista: 30%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 13 de maig de 2021 a les 12h.

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.