Sunday, October 17, 2021     [ login ]

processing

VAC-2021-63 – Enginyer/a de software per a desenvolupament de plataformes georeferenciades amb comunicació a dades obertes

Published: 06/09/2021

Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional: Research Engineer (RENG 4)

Localitat i centre de treball: Lleida, CIMNE-Lleida

Remuneració bruta anual: 26.596,36 Euros

Jornada laboral: 40 h setmanal

Tipus de contracte: De duració determinada

Duració prevista: 12 mesos. En cas de pròrroga, la data definitiva de finalització seria el 31/12/2022, improrrogable.

Funcions del lloc de treball:

Les tasques del present contracte es realitzaran en el marc del projecte Piplates - Plataforma de Predicció Territorial finançat per la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

 • Desenvolupament i producció d’entorns de software per a la comunicació, processament i visualització de dades georeferenciades de múltiples fonts de dades obertes (INE experimental, cadastre, DATADIS...).
 • Desenvolupament de les API de comunicació i del model de dades geo-referenciat.
 • Generació dels processos d’anàlisi d’harmonització de dades i d’obtenció d’indicadors característics.
 • Integració amb el visor de mapes de CIMNE.

Requisits:

 • Formació: Grau en Enginyeria Informàtica, Màster en Enginyeria Informàtica
 • Experiència prèvia en programació en R, Python i Javascript

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Experiència prèvia en col·laboracions amb departaments de recerca universitària on en centres de recerca
 • Coneixement en arquitectures GIS, com QGIS
 • Experiència professional o en pràctiques en empreses d’informàtica
 • Alt nivell de català i castellà escrits i parlats
 • Nivell mitjà d’Anglès

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en els següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 30%
 • Formació i perfeccionament: 10%
 • Experiència professional: 20%
 • Coneixement de la llengua catalana: 5%
 • Coneixement d’anglès: 5%
 • Proves selectives i entrevista: 30%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 21 de Setembre de 2021 a les 12h.

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.