Sunday, October 17, 2021     [ login ]

closed job offers

VAC-2021-66 – Enginyer Informàtic/Telecomunicacions

Published: 15/09/2021


Nombre de places a cobrir: 1

Categoria professional: Research Engineer (RENG 4)

Localitat i centre de treball: CIMNE Barcelona

Remuneració bruta anual: 26.596,36 €

Jornada laboral: 40 hores setmanals

Tipus de contracte: Temporal

Duració prevista: 15 mesos, fins al 31.12.2022

Funcions del lloc de treball:

Al marc del Projecte Plataforma de Predicció Territorial (piPLATES) finançat per la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública es necessari incorporar els serveis d’un/una investigador/a per al desenvolupament d’una plataforma web que implementi un sistema d’informació geogràfica (GIS) que permeti la visualització avançada de dades reals i resultats de simulacions sobre el territori per tal de generar un sistema de suport a la decisió.

Requisits:

 1. Formació: Llicenciatura o grau en Enginyeria Informàtica o Telecomunicacions
 2. Experiència mínima de 2 anys
 3. Coneixement dels llenguatges/entorns següents:
  1. HTML5, JavaScript, CSS, JSON, JQuery, C#
  2. VS Code, Docker, PostgreSQL
  3. Leaflet, GIS
 1. Idiomes: català, castellà

Mèrits o aspectes a valorar:

 • Desenvolupament d’aplicacions Web y APIs amb frameworks Javscript
 • Eines de control de versions: SVN y Git.
 • Treball en equip en un entorn dinàmic

Sistema de qualificació:

En primer lloc, es valoraran els requisits i mèrits amb una nota màxima de 100 punts. Per a l’obtenció d’aquesta nota, es sumaran els valors obtinguts en els següents apartats:

 • Titulacions acadèmiques: 25%
 • Formació i perfeccionament: 25%
 • Experiència professional: 30%
 • Coneixement de la llengua catalana: 15%
 • Proves selectives i entrevista: 5%

Els candidats hauran de completar el formulari “Application Form” de la nostra web indicant la referència de la vacant i adjuntant els documents requerits.

El termini per a la presentació de les sol·licituds és el dia 30 de Setembre de 2021 a les 12h.

Als candidats preseleccionats se'ls podrà sol·licitar la documentació exigida en els apartats de “Requisits” i “Mèrits” i podran ser convocats per a la realització de proves selectives (que poden tenir caràcter eliminatori) i/o entrevistes personals.